دانه معنی پردازش پرس و جو

داده کاوی

این داده ها باید تحلیل و پردازش شوند تا تبدیل به اطلاعاتی شوند که آگاهی بخش ، آموزش دهنده ... اما داده کاوی یا کشف دانش و معرفت از پایگاه داده ها با این تعریف یک شاخه ی نسبتا ... در همان سال دیدگاهی از داده کاوی به عنوان «پرس و جو کننده از پایگاه های ..... انواع ویژه ای از الگوهای پایگاه داده ها به نام ستاره ای یا دانه برفی نیز ب...

دریافت قیمت

Tips - نکاتی درباره پرس و جو با استفاده از پردازش موازی

31 مه 2013 ... برای انجام عملیات پرس و جوی LINQ با استفاده از روش پردازش موازی به راحتی میتوان الحاقیه AsParallel را به هر داده‌ای از نوع IEnumerable&l ...

دریافت قیمت

دریافت فایل

ﻂ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ .... ﭘﺮس و ﺟﻮ و ﮔﺰارش. ﮔﻴﺮي ... ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ... ﻣﻨــﺎﺑﻊ داده ﺑــﺮاي اﻧﺒــﺎره داده. ﺷــﺎﻣﻞ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ. ﺳـﻨﺘﻲ. ، ﻣﻨـﺎﺑﻊ داده ﺧـﺎرﺟﻲ،. ﭘﺮدازش ﺗﺮا ...... داﻧﻪ. ﺑﺮﻓ. ﻲ. ﭼﻨﺪﺑﻌﺪ. ي. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷ ﻤﺎي ﺳﺘﺎره. اي ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﺮﻓﻲ. : ﺗﻔﺎوت ﺷـﻤﺎي. داﻧﻪ ﺑﺮﻓﻲ و ﺳﺘﺎره.

دریافت قیمت

A Framework for Extracting Temporal Ontology from ... - Pars.ie

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ٧ﮐﻤﮏ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ ۶و ﭘﺮدازش ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ۵] ﯾﮏ روش ﺑﺮای ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ٨در [. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در آن ... ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﻮع. ﺷﺮاﯾﻂ در زﻣﺎن ...... اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﻪ داﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻣﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺎل، روز، دﻗﯿﻘﻪ و ... . ﻋﻼوه ﺑﺮ.

دریافت قیمت

ﺗﺠﺎﺭﺑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺟﺎﺩﻭﻳﯽ ﻗﻬﻮﻩ

ﭘﺮﺱ ﻭ ﺟﻮ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﯽ ﺭﺳﻴﺪﻡ. ﺧﻮﺩﮐﻔﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ .... ﻳﮏ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺩﺍﻧﻪ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﯽ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥ، ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻮ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻃﻌﻢ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ. ﮐﺎﻓﺌﻴﻦ ﺁﻥ ﻗﻮﯼ ... ﻗﻬﻮﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﻳﮕﺮ (ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﮑﻼﺕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﻮﻩ) ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ. ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ... ﺍﺳﭙﺮﺳﻮ (ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳ...

دریافت قیمت

نویسنده و گردآورنده : احسان خوشخرام - بررسي انبار داده ها و مسائل مختلف آن

نسخه اي از داد ه ها ي چند پايگاه داده، كه به منظور تسهيل پردازش و پرس و جوهاي ... يك انبار داده مخزني از اطلاعات مجتمع شده است كه براي انجام پرس و جو و تحليلها آماده مي شود. ..... تفاوت اين دو شما در اين است که جداول شماي دانه برف نرمال هستند و افزونگي در آن ها...

دریافت قیمت

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 101 - اثر سرعت پرسکاری روی نیروی پرس (چکیده) ..... 256 - مقایسه جیره حاوی کنجاله سویا با دانه کامل آن و مکمل نیاسین در تغذیه گاو های شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیر ... 260 - تحلیل رفتار رانندگی از دیدگاه پردازش اطلاعات (چکیده) .... 323 - گسترش تفسیر نویسی فارسی در سده های نخستین فارسی دری (چکیده)

دریافت قیمت

جزو

ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ و درﮐﻤﺎن از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮي ﺑﭙﺮدازﯾﻢ. 1,1. ﻣﺮوري. ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ... ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮورﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎ. ﯽﻧ ..... ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد و داﻧﻪ ..... ذﺧــــﯿــــﺮه، ﭘــــﺮدازش، و ﭘــــﺮس و ﺟــــﻮ ﻣــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﻪ ي داده.

دریافت قیمت

زبان پرس و جو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زبان‌های پرسش (Query languages) زبان‌های برنامه...

دریافت قیمت

وب معنایی - SlideWiki

آی بی ام 1620 اطلاعات ماشین پردازش، 1962 ... زبان پرس و جو. DATALOG، SQL; XPath و XQuery را /; SPARQL. اطلاعات مرتبط. د referenceable URI ها; ترتیب RDF.

دریافت قیمت