کتابچه راهنمای ماشین های چمن علوفه در کلمبیا

ﻓﺼﻞ اوّل اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ دﺳﺘﯽ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ (tools)

ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻣﯽ ﮔﻨﺠﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﺷﺖ ... در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس. » دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ. ... ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻤﻦ زﻧﯽ دﺳﺘﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺗﻮری، ﺳﻤﭙﺎش ﭘﺸﺘﯽ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای. ﻧﻴﺮوی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ... ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﻋﻠﻮﻓﻪ، ﺷﮑﺴﺘﻦ و زﻳﺮ و رو ﮐﺮدن ﺧﺎک، ﻧﺮم ﮐﺮدن. ﺧﺎک زﻳﺮﻳﻦ، ﻫﻢ ... در ﺻﻮرت وﺟﻮد دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ، ﺗ...

دریافت قیمت

سبزکوش نگین SKN - تفاوت علف زن های دو زمانه و چهار زمانه

به طور معمول، برای زدن علوفه و چمن محل هایی که امکان کار چمن زن ها و دروگرها فراهم ... که نسبت دقیق آن توسط کارخانه سازنده و در دفترچه های راهنمای دستگاه عنوان می شود.

دریافت قیمت

سرویس و نگهداری چمن زن - کارآفرینان شاهرود

13 ژوئن 2011 ... ... کارآفرینی در امریکای مرکزی (۱) · کارآفرینی در کشور کلمبیا (۱) ...... بدین منظور،شما باید از چندین ویژگی مهم چمن ها آگاه باشید و از شیوه ها و ... برای راهنمایی شما در طی فرآیند برش به اقدام استاندارد موسوم به"قانون یک سوم" توجه کنید. ... علاوه بر این،اگر ماشین شما از مسیر درست کار خارج شود،ممکن است م...

دریافت قیمت